Obchodné podmienky SLOGER, j.s.a

Prevádzkovateľom stránky Sloger.sk je SLOGER, j.s.a., Čsl. armády 6, 934 01, Levice, IČO: 51804506.

Na doručenie objednaného tovaru využívame kuriérsku spoločnosť SPS.

Pri objednávkach (okrem bicyklov) v hodnote do 100 € bez DPH je prepravné 4,99 € s DPH.
Pri objednávke (okrem bicyklov) nad 100 € bez DPH prepravné platí firma SLOGER, j.s.a..

Pre bicykle platia nasledovné sadzby za prepravné:
Mechanický bicykel 4,00 € s DPH
Elektrobicykel 10,00 € s DPH.

Uvedené ceny platia iba pre odosielanie zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkách môže byť celkové poštovné vyššie.

Ohľadom presnej výšky poštovného do zahraničia Vás budeme informovať po potvrdení Vašej objednávky.

K uvedeným sumám neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. Balné neúčtujeme, bez ohľadu na hodnotu Vašej objednávky.
V B2B obchode Sloger.sk je možné využiť nasledovné spôsoby platby :

 • Predfaktúra - platba vopred prevodom na účet.
 • Dobierka - platby pri dodaní tovaru kuriérom. Za túto službu účtujeme príplatok 1 € s DPH
 • Platba na faktúru - platba s dohodnutou splatnosťou prevodom na účet.
  • Platí len pre overených zákazníkov s výbornou platobnou disciplínou
  • Tento spôsob platby nebude k dispozícii pri prekročení kreditného limitu priradeného zákazníkovi
Zmluvné podmienky internetového veľkoobchodu Sloger.sk (nákupný poriadok)
Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že sa zoznámil s nasledujúcimi podmienkami:

   1. Všeobecné obchodné podmienky:
   Tieto obchodné podmienky platia pre internetový veľkoobchod Sloger.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, tj. firmy SLOGER, j.s.a., Čsl.Armády 6, 934 01 Levice a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru).

   Zobrazené ceny sú bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny zobrazené konkrétnemu zákazníkovi obsahujú zľavu, pokiaľ má na ňu zákazník pri danom tovare nárok.

   Zákaznícke zľavy na jednotlivé značky môže zákazník vidieť vo svojej B2B zóne. Ak svojou objednávkou zákazník prekročí hranicu potrebnú pre zaradenie do vyššej zľavovej skupiny, budú zľavy z tejto zľavovej skupiny aplikované už v aktuálnej objednávke.

   Zákazníkovi oznámime prijatie objednávky automaticky elektronickou poštou. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcí bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, zvlášť platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane dopravných nákladov) uvedenú na týchto internetových stránkach.

   Predávajúci si vyhradzuje právo opravy ceny v prípade technickej chyby a taktiež na zmenu cien pri zmene vstupných cien tovaru.

   2. Objednávka, uzavretie zmluvy
   Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

   Predávajúci môže vyžiadať potvrdenie objednávky (autorizáciu). Potvrdenie o prijatí objednávky bude odoslané e-mailom. Prípadné nezrovnalosti prosím riešte zaslaním e-mailu na adresu info@sloger.sk, prípadne so svojím prideleným obchodným zástupcom.

   3. Zrušenie objednávky
   Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je možné z technických dôvodov, nepredvídateľných okolností a pod.
   O dôvodoch zrušenia a možných riešeniach bude zákazník bezodkladne oboznámený formou e-mailu.

   4. Dodacie a platobné podmienky
   Miestom plnenia je sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke.
   Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny.
   Predávajúci dodá tovar bezodkladne, najneskôr do dátumu uvedeného pri objednávke, ktorý berie do úvahy dostupnosť tovaru. V prípade nemožnosti dodržania tohoto termínu, napr. z technických dôvodov, nedostupnosti tovaru, nepredvídateľných okolností a pod., bude termín dodávky dohodnutý so zákazníkom individuálne.
   Kúpna cena tovaru je splatná pri prevzatí tovaru v hotovosti (pri prevzatí dobierky) alebo pred dodaním (na predfaktúru). Iné platobné podmienky môžu byť dohodnuté individuálne.

   Tovar, ktorý je objednaný „na dobierku“ sa hradí v hotovosti dopravcovi pri odovzdaní tovaru. Informácia o tomto spôsobe platby je uvedená na prepravnom liste vrátane celkovej čiastky s DPH. Prepravný list slúži zároveň ako doklad o zaplatení.

   Na všetok dodaný tovar vystaví dodávateľ elektronickú faktúru, ktorá bude zaslaná po doručení tovaru na emailovú adresu uvedenú v zákazníckom konte.

   5. Vrátenie tovaru
   Tovar bude prijatý späť za týchto podmienok:
   • a) Tovar musí byť schopný dalšieho predaja, neporušený a v pôvodnom balení.
   • b) Zákazník musí odoslať tovar späť predávajúcemu spolu s kopiou dokladu o zaplatení do troch pracovných dní od jeho obdržania.
   • c) Peniaze za tovar sú vrátené po odpočítaní nákladov na poštovné

   6. Reklamácie
   Reklamačné podmienky sú podrobne popísané v reklamačnom poriadku nižšie.

   7. Ochrana osobných údajov.
   Viac o ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana súkromia.

   8. Záverečné ustanovenia
   Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.
REKLAMAČNÝ PORIADOK A PODMIENKY UPLATŇOVANIA REKLAMACIÍ
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka (ďalej OZ) a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakupený vo veľkoobchode firmy SLOGER, j.s.a. (ďalej len predávajúci) a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
 • ČLÁNOK I - Právo na reklamáciu vadného alebo poškodeného tovaru
  Ak vznikne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jej opotrebovania, nesprávneho používania alebo zásahu do jej mechanizmu či konštrukcie (§619OZ). Ak kupujúci uplatní právo na reklamáciu, je predávajúci alebo iný poverený pracovník povinný o reklamacii rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V prípade, keď rozhodnutie o zabezpečení reklamacie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu na vybavenie reklamácie.
 • ČLÁNOK II - Lehota pre uplatnenie reklamacie
  Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe.Ak nie je vyznačená v záručnom liste lehota iná, záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa predaja tovaru. Deň predaja je nutné doložiť bločkom alebo iným dokladom o kúpe a zaplatení tovaru. Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby.Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny(§627/2OZ).
 • ČLÁNOK III - Vybavenie reklamácie-odstraniteľná vada
  Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená (§622OZ). V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru alebo ich celku (napr.náboje kolies, svetla, hl.časti atď.), môže predávajúci odstrániť závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstraniteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou,výmenou) neutrpí vzhľad, funkcia ani kvalita. Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dátumu prevzatia reklamácie. Ak ide o odstrániteľú chybu môže kupujúci požadovať :
  • bezplatné,včasné a riadne odstránenie chyby
  • ak nebol používaný tovar, jeho výmenu(§623OZ)
 • ČLÁNOK IV - Vybavenie reklamácie-neodstraniteľná vada
  Za neodstraniteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita a funkcia tovaru (§623OZ). Ak ide o neodstraniteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:
  • primeranú zľavu(§623OZ)
  • výmenu tovaru za iné bezchybné(§623/1OZ)
  • zrušenie kúpnej zmluvy(623/2OZ)
  Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný, kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.
 • ČLÁNOK V - Nárok na uplatnenie reklamacie zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  • ak vypršala u reklamačného tovaru záručná doba (nutné doložiť bločkom)
  • ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád atd)
  • pri poškodení tovaru pri preprave (nutné riešiť priamo s prepravcom pri prevzatí)
  • pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar a jeho súčasti
  • ak bol výrobok poškodený nadmerným zaťažením alebo používaný v rozpore so všeobecnými podmienkami pre danný druh výrobku.
  • v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie, mechaniky alebo elektroniky
  • pri poškodení živlami
  • ak nie je súčasťou reklamácie kópia dokladu o kúpe tovaru u firmy SLOGER, j.s.a.
 • ČLÁNOK VI - Predanie reklamácie k posúdeniu
  Pokiaľ kupujúci bude chcieť zaslať akýkoľvek tovar na reklamáciu do firmy SLOGER, j.s.a., je nutné prepravný obal označiť nápisom REKLAMÁCIA a zásielku vybaviť všetkými vyššie uvedenými náležitosťami.Tovar, ktorý zašle kupujúci bez týchto náležitostí, je predávajúci oprávnený zaslať späť na jeho náklady. Kupujúci zašle predávajúcemu vadný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar posiela predávajúci tiež na svoje náklady. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar na reklamačné oddelenie firmy osobne. Aj v tomto prípade je nutné mať všetky požadované náležitosti.
 • ČLÁNOK VII - Záverečné ustanovenia
  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 21.10.2019 do vydania nového. Všetko ostatné sa riadi Obchodným zákonníkom.